تبلیغات

تعبیر خواب پلیس، معنی دیدن پلیس یا پاسپان در خواب چیست

تعبیر خواب پاسبان ، معنی دیدن پلیس، آجان یا پاسپان در خواب چیستتعبیر خواب پاسبان (آجان)

تعبیر خواب پاسبان (آجان)

پاسبانی کردن در خواب تعبیری نیکو دارد . دیدن پاسبان در خواب نشانه این است که خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید و اگر کسی خود را با لباس پاسبانی ببیند باید مواظب کارهای خود باشید و با اندیشیدن فکر کردن کاری را انجام دهد چون ممکن است مورد خیانت قرار بگیرد و دروغ بشنود با تعبیر خواب نسیم فان همراه  باشید.

تعبیر خواب آجان 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پاسبان در خواب نیکو است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می افزاید. پاسبانی کردن و پاس دادن نیز نیکو است و گویای خیر و منفعت است.

۱- اگر در خواب دیدید که خودتان پاسبان شده اید و لباس پاسبانی پوشیده اید خواب شما می گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستید و می ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران باشید. چنانچه در خواب ببینید که پاسبانی به شما نزدیک می شود امنیت و فراغت خیال می یابید و رفع نگرانی و تشویش شما می شود.

۲- اگر دیدید که با پاسبانی همراه هستید و راه می روید و در یک مسیر سفر می کنید به سفر می روید و چنانچه پاسبان چیزی به شما داد زیان می کنید و پولی نه چندان زیاد را از دست می دهید.

۳- اگر شما به پاسبان چیزی بدهید در آینده نزدیک سودی نصیب شما می شود و بهره ای می برید.

۴- اگر کسی را با لباس پاسبانی دیدید و او آشنای شما بود در روزهای آتی یکی از خویشاوندانتان به شما خیانت می کند و دروغ می گوید.

تعبیر دیدن پاسبان در خواب چیست؟

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پاس داشتن در خواب بر دو وجه است:

اگر ببیند پاس اهل به صلاح می داشت دلیل است بر منفعت دو جهانی.

اگر بیند که پاس اهل صلاح و ورع می داشت ،دلیل که از ایشان خیر و منفعت دینی بیند

اگر بیند که در سرای پادشاه پاسبانی می کرد دلیل که از پادشاه خیر و منفعت یابد.

اگر بازرگان این خواب را بیند، در تجارت سود بسیار کند.

دیدن پاسبان در خواب، خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کار ها دارد و مردم در اهتمام او باشند.

تعبیر خواب صحبت کردن با پاسبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

صحبت کردن با پاسبان، در روزهای آینده مورد سئوال قرار می گیرید و لازم می شود که به پرسشی جواب بدهید. نه سئوال شما را خوشنود می کند و نه جواب را به رضایت می دهید

تعبیرخواب پاسبان

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است که تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می شود رنج عظیمی را تحمل کنید .

۲ـ اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید که به این مقام گماشته شوید ، نشانه آن است که در کاری شرکت می کنید که برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

۳ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی که می خواهد شما را دستگیر کند فرار می کنید ، نشانه آن است که به کارهای غیر قانونی دست خواهید زد .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با پاسبان‌های شب که افراد درستکاری هستند گشت می‌زنی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، ولی اگر بدکار و مفسد بودند تعبیرش ضرر و زیان است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند

مطالب مرتبط

تعبیر خواب آرایشگاه و آرایشگر ، تعبیر خواب آرد ، تعبیر خواب آجر

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم :  نسیم فان

مطالب متنوع دیگرتعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب گرم – دیدن آب گرم در خواب چه مفهومی دارد؟تعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آب خروشان و دیدن آب رودخانه در خوابتعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر خواب آب کدر و کثیف، معنای دیدن آب کثیف در خواب چیست؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر دیدن آب جوش در خواب چه معنایی دارد؟تعبیر خواب آبله و دیدن آبله مرغان در خوابتعبیر خواب آبله و دیدن آبله مرغان در خوابطرز تهیه فلفل دلمه ای شکم پر (دلمه فلفل) مجلسی + فیلم آموزشیطرز تهیه فلفل دلمه ای شکم پر (دلمه فلفل) مجلسی + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر دیدن آب بینی در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابتعبیر خواب – تعبیر آب چشمه در خوابطرز تهیه خوراک میگو سوخاری مجلسی با سس مخصوص + فیلم آموزشیطرز تهیه خوراک میگو سوخاری مجلسی با سس مخصوص + فیلم آموزشیتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخرتعبیر دیدن آب در خواب، شنا در استخر

گزارش تخلف

کلیه مطالب سایت توسط ربات از خبرگزاری های معتبر و سایتهای فارسی زبان به همراه لینک منبع باز نشر می شود و سایت ما هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را از طریق لینک گزارش تخلف در قسمت پایین به ما اطلاع دهید تا رسیدگی شود.

تبلیغات

جدیدترین اخبار